trzymajtempo.pl

Regulamento do serviço

         
           

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem portalu internetowego www.trzymajtempo.pl (zwanego dalej: 'Portalem') jest Szymon Biernat zamieszkały w Poznaniu (60-461), przy ul. Leszka Proroka 15 oraz Andrzej Matusiak zamieszkały w Poznaniu (61-614), przy ul. Umultowskiej 102 B/2.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Portalu przez Klientów.
 3. Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient Portalu.
 4. Założenie Konta Klienta na Portalu oznacza zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu i oznacza to rozpoczęcie świadczenia usług drogą elektroniczną.
 5. Usługodawca nie jest dostawcą treści zamieszczanych na Portalu, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 6. Wszystkie dostępne Usługi na Portalu są bezpłatne.

§ 2 Definicje

 1. Administrator Danych Osobowych – oznacza Szymona Biernata zamieszkałego w Poznaniu (60-461), przy ul. Leszka Proroka 15 oraz Andrzeja Matusiaka zamieszkałego w Poznaniu (61-614), przy ul. Umultowskiej 102 B/2, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych Klientów.
 2. Hasło – oznacza ustalony przez Klienta ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie Klientowi, ustalony przez Klienta podczas rejestracji na Portalu, umożliwiający Klientowi dostęp do Konta Klienta na Portalu.
 3. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia. W przypadku nie ukończenia przez Klienta 18 roku życia, wymagana jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego.
 4. Konto Klienta – oznacza indywidualny panel Klienta, uruchomiony po przejściu procedury rejestracyjnej. W ramach Konta, Klient może zamieścić: zdjęcie, jak również wpisać imię i nazwisko, datę urodzenia, wzrost, wagę, płeć, miejsce zamieszkania, określić swój cel i dyscyplinę, jak również ustawić język.
 5. Login – oznacza indywidualizujące oznaczenie Klienta, przez niego ustalone składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych i wymagane wraz z Hasłem do uzyskania dostępu do Konta Klienta.
 6. Rejestracja – oznacza podjęcie szeregu czynności polegających na prawidłowym wypełnieniu przez Klienta formularza on-line znajdującego się na Stronie Internetowej. Podczas procesu Rejestracji Klient zobowiązany jest ustalić swój indywidualny Login oraz Hasło.
 7. Portal – oznacza portal internetowy, prowadzony przez Usługodawcę, dostępny na Stronie Internetowej.
 8. Usługodawca - oznacza Szymona Biernata zamieszkałego w Poznaniu (60-461), przy ul. Leszka Proroka 15 oraz Andrzeja Matusiaka zamieszkałego w Poznaniu (61-614), przy ul. Umultowskiej 102 B/2, będących właścicielami praw do Portalu, uprawnionymi do dysponowania jego zasobami.
 9. Strona Internetowa – strona internetowa, pod którą prowadzony jest Portal udostępniona w domenie trzymajtempo.pl.
 10. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 11. Usługa – oznacza możliwość zamieszczania określonych rodzajów informacji przez Klienta na Portalu oraz tworzenie Grup, w tym grup znajomych, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 12. Użytkownik Internetu – osoba przeglądająca treści opublikowane na Stronie Internetowej.

§ 3 Wymagania techniczne

 1. Przeglądarka powinna akceptować pliki 'cookie', powinna mieć włączoną obsługę JavaScript oraz powinna mieć zainstalowaną wtyczkę Flash Player.
 2. W celu korzystania z Portalu konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 3. W trakcie korzystania z Portalu w systemie teleinformatycznym Klienta instalowane są niewielkie pliki cookies dla celów identyfikacji oraz dla celów statystycznych.
 4. Portal dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze stron internetowych Portalu możliwe było z wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje i nie odpowiada za możliwość i efektywność korzystania z wymienionych stron w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.
 5. Korzystanie ze stron internetowych Portalu następuje za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet, która ze swej istoty nie gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy Klientem a Portalem, w tym w zakresie treści przesyłanych informacji oraz niejawności danych Klienta.
 6. Portal nigdy nie wysyła próśb o przysłanie e-mailem hasła Klienta.
 7. Portal dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności stron internetowych Portalu.
 8. Treść zawieranych umów między Portalem, a Klientami utrwalana jest i udostępniana Klientom w wersji elektronicznej.

§ 4 Rejestracja i konto klienta

 1. Klient może założyć indywidualne Konto Klienta na Portalu. Założenie Konta Klienta jest wymagane, aby korzystać z Usług Portalu.
 2. Zakładając Konto Klienta, Klient wypełnia dedykowany do tego celu formularz podając dane niezbędne do świadczenia usług w sposób określony w niniejszym Regulaminie.
 3. Po wpisaniu danych rejestracyjnych Klient potwierdza zapoznanie się i akceptację Regulaminu.
 4. Rejestracja Klienta potwierdzana jest przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty e-mail.
 5. Wypełniając formularz rejestracyjny Klient oświadcza, że podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, że nie naruszają praw osób trzecich, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać, jak również wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie ujętym w niniejszym Regulaminie.
 6. Wypełniając formularz rejestracyjny Klient wyraża zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podany w czasie Rejestracji adres e-mail informacji związanych z obsługą techniczną Konta Klienta.
 7. Klient ma możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie na podany adres e-mail newslettera zaznaczając odpowiednią opcję na Portalu.
 8. Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Loginu i Hasła, które powinien przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Login lub Hasło Klienta znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Usługodawcę.
 9. Klient po rejestracji może w dowolnym momencie zalogować się na Konto Klienta i dokonywać zmian podanych przez siebie danych jak również całkowicie usunąć Konto.
 10. Klient nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

§ 5 Usługi zamieszczania informacji na Portalu

 1. Klient ma możliwość zamieszczania na Portalu różnego rodzaju informacji poprzez określone i dostępne funkcje na Portalu.
 2. Zamieszczane przez Klienta informacje są publicznie dostępne dla innych Klientów Portalu lub Użytkowników Internetu, chyba że Klient zaznaczył opcję 'Prywatna', jeżeli jest ona dostępna przy danym rodzaju dodawanej lub edytowanej informacji.
 3. Klient może dodawać oraz edytować i usuwać informacje, które zamieścił.
 4. Do informacji zamieszczanych przez Klienta inni Klienci Portalu mogą zamieścić komentarz jeżeli funkcja 'Skomentuj' jest dostępna na Portalu przy danej informacji.
 5. Znajomi – możliwość tworzenia indywidualnej grupy Klientów Portalu, której tworzenie odbywa się poprzez wysłanie indywidualnego zaproszenia do wybranego Klienta Portalu, do jego akceptacji dołączenia do grupy znajomych Klienta. Klienci w ramach Grup otrzymują informacje w sekcji 'Powiadomienia' na Portalu poprzez automatyczne zamieszczanie tam informacji zamieszczanych przez innych członków Grup.
 6. Wiadomości – możliwość wysłania lub otrzymania przez Klienta wiadomości tekstowych od i do innych Klientów Portalu.
 7. Grupy – Klient ma możliwość stworzenia własnej grupy jak i przypisania się do grupy już istniejącej, jeżeli nie jest to grupa zamknięta. Do grupy zamkniętej może dołączyć tylko Klient zarejestrowany i zaproszony przez innego członka Grupy.
 8. Klient, po wybraniu odpowiednej opcji na Portalu, ma możliwość zintegrowania Konta Klienta z portalami internetowymi Facebook.com oraz Twitter.com, jeżeli posiada swoje konto na tych portalach. Dzięki integracji, zamieszczane na Portalu informacje o treningach, są w sposób automatyczny umieszczane na wyżej wymienionych portalach internetowych w profilach Klienta.

§ 6 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000r., o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Usługodawca i Konsument zgodnie postanawiają, a Konsument przyjmuje do wiadomości, że Konsumentowi, ze względu na okoliczność, iż świadczenie Usługi rozpoczyna się przed upływem 10 dni od daty jej zawarcia, nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.

§ 7 Reklamacje

 1. Klient ma prawo do reklamacji Usług świadczonych przez Portal.
 2. Klient dokonuje reklamacji wysyłając zgłoszenie reklamacyjne na adres e-mail: reklamacje@trzymajtempo.pl.
 3. Portal zobowiązuje się powiadomić Klienta o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej złożenia.

§ 8 Odpowiedzialność Portalu

 1. Portal ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
 2. Portal nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w wyniku korzystania przez Klienta z Portalu w sposób sprzeczny z przepisami prawa;
  2. za szkody wynikające z udostępnienia osobie trzeciej indywidualnego Loginu i Hasła przez Klienta;
  3. szkody będące następstwem podania przez Klienta nieprawdziwych lub niepełnych danych przy rejestracji lub informacji służących do realizacji Umowy;
 3. Portal zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług na Portalu, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku, gdy nie naruszy to praw Klienta.

§ 9 Prawa i obowiązki Klienta

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Portalu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Portalu wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Portalu w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Usługodawcy.
 3. W przypadku zmiany danych rejestracyjnych Klient jest obowiązany do ich poprawiania lub też uzupełnienia.
 4. Klient jest zobowiązany do zachowania należytej staranności do utrzymania w tajemnicy swojego indywidualnego Loginu i Hasła Konta Klienta.

§ 10 Zamieszczanie oraz udostępnianie treści w ramach Portalu

 1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści.
 2. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy oraz nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Usługodawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 3. Klient oświadcza, że:
  1. jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;
  2. umieszczenie oraz udostępnienie w ramach Portalu danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
  3. wyraża zgodę na wgląd do treści przez innych Klientów oraz Usługodawcę jak również upoważnia Usługodawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  4. wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Klient nie jest uprawniony do:
  1. zamieszczania w ramach Portalu danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
  2. zamieszczania ogłoszeń lub anonsów towarzyskich, a także jakichkolwiek materiałów o charakterze erotycznym.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za charakter zamieszczonych przez siebie treści. W szczególności nie mogą one naruszać dóbr osobistych i praw osób trzecich (w tym osób prawnych), a także postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów obowiązującego prawa.
 6. W szczególności zabronione jest zamieszczanie w ramach Portalu treści, które mogłyby:
  1. zostać zamieszczane w ramach Portalu w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  2. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
  3. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
  4. pozostawać w sprzeczności z interesem Usługodawcy;
  5. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa (np. Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), normy społeczne lub obyczajowe (np. zawierać treści propagujące przemoc, treści o charakterze pornograficznym, nawołujące do nienawiści rasowej, naruszające uczucia religijne).
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania tych treści oraz ich usuwania, w szczególności co, do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub uszczerbek dla dobrego imienia Usługodawcy. Usługodawca nie prowadzi uprzedniej oraz bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
 8. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Usługodawcę umieszczonych przez niego treści.
 9. W przypadku, gdy w wyniku zawarcia przez Klienta w ramach Portalu danej treści dojdzie do naruszenia praw osób trzecich lub przepisów obowiązującego prawa, w tym m.in. praw osób uprawnionych autorsko lub z tytułu praw pokrewnych i praw własności przemysłowej, przez Klienta lub Usługodawcę działającego w zaufaniu do oświadczeń Klienta złożonych poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Klient jest zobowiązany do pełnego pokrycia szkody poniesionej w związku z tym naruszeniem przez Usługodawcę.
 10. W przypadku, jeżeli Usługodawca zostanie zobowiązany - zgodnie z obowiązującym prawem - do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania lub grzywny (kary) w związku z roszczeniami osób trzecich lub naruszeniem przepisów obowiązującego prawa, Klient zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Usługodawcy równowartość tego odszkodowania, grzywny lub kary. Klient zobowiązany jest też niezwłocznie pokryć wszelkie straty lub zwrócić udokumentowane koszty, jakie Usługodawca poniósł w związku z ujawnieniem uzasadnionych roszczeń osób trzecich lub naruszeniem przepisów obowiązującego prawa, o których mowa powyżej.

§ 11 Polityka prywatności, dane osobowe

 1. Zamieszczenie danych osobowych na Portalu jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania Umowy. W pozostałym zakresie przetwarzanie danych osobowych Klienta wymaga jego zgody. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.
 2. Ujawnione dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.
 3. Dane osobowe zostaną usunięte na pierwsze żądanie Klienta zgłoszone w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania na stronie Internetowej. Każdy Klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać.
 5. Portal oświadcza, że zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione przez Klientów zgodnie z zasadami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności danych wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa.

§ 12 Prawa autorskie

 1. Usługodawcy przysługują wyłączne majątkowe i osobiste prawa autorskie do wszelkich materiałów, wzorców, formularzy i innych treści zawartych na stronach Portalu.
 2. Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na Stronie Internetowej jest dopuszczalne tylko dla celów współpracy z Usługodawcą i tylko na własny użytek Klienta. Kopiowanie, przekazywanie oraz udostępnianie odpłatnie lub nieodpłatnie osobom trzecim treści znajdujących się na Portalu jest zabronione.
 3. W odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów udostępnionych Klientowi lub Użytkownikowi Internetu na Stronie Internetowej nie jest dopuszczalne wykorzystanie ich w celu prowadzenia przez Klienta lub Użytkownika Internetu działalności konkurencyjnej wobec Usługodawcy.

§ 13 Rozwiązanie umowy

 1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. Umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Klient, który dokonał rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta lub zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Usługodawcy, rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.
 3. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji.
 4. Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia usługi w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z Portalu nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Portalu.

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Portal ma prawo do zmiany Regulaminu.
 2. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Klientów Portalu, przesyłając odpowiednią informację na adres e-mail Klienta. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania go o tym. Brak sprzeciwu w terminie 14 dnia od daty zawiadomienia, uważa się za akceptację Regulaminu. Korzystanie z Usług Portalu po zawiadomieniu, a przed upływem wyżej wskazanych 14 dni, uważa się za akceptację Regulaminu. Brak akceptacji nowej wersji Regulaminu jest jednoznaczny z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz spowoduje usunięcie Konta Klienta.
 3. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Usługodawcę z Klientami Umów.
 6. Ewentualne spory między Usługodawcą a Konsumentem będą rozstrzygane przez właściwe sądy zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 lutego 2012 roku.

REKLAMA